Το Σωματείο »Ίκελος» έχει αναλάβει την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή. Η Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» με Κωδικό ΟΠΣ 5062190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Τίτλος Πράξης: «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» (Κωδικός ΟΠΣ 5062190)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 1.049.980 €

Συνοπτική περιγραφή έργου: Τα Οικοτροφεία αποτελούν φορείς εφαρμογής της Ψυχοκοινωνικής Θεραπευτικής Αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα πλαίσιο διαβίωσης, υποστήριξης και θεραπείας για άτομα με νοητικές και ψυχικές διαταραχές με σκοπό την αποασυλοποίηση, τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεων τους με τη ζωή και τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας. Το θεραπευτικό έργο του Oικοτροφείου επιτελείται μέσα από οργανωμένες θεραπευτικές πράξεις και δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ατόμων που νοσούν.Το οικοτροφείο στην Κομοτηνή θα φιλοξενεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Η ένταξη ασθενών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Υπουργική Απόφαση 876 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99). Συγκεκριμένα, η ένταξη στο πρόγραμμα του οικοτροφείου ενός ασθενούς γίνεται με αίτηση του ιδίου ατόμου μετά από πρόταση του θεράποντος ψυχιάτρου ή άλλου επαγγελματία ψυχικής υγείας ή οποιασδήποτε κοινοτικής ή πανεπιστημιακής ψυχιατρικής υπηρεσίας, που είχε την ευθύνη παρακολούθησής του πριν την παραπομπή του προς τη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα που υλοποιεί το Πρόγραμμα του Οικοτροφείου.

Η Θεραπευτική Ομάδα θα υλοποιήσει παρεμβάσεις απευθυνόμενες στον ασθενή, στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και στην κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
1. Φαρμακοθεραπεία
2. Ατομική Ψυχοθεραπεία
3. Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:Ομαδικές δραστηριότητες, θεραπευτική Κοινότητα Ασθενών και Ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας