Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με δ.τ. «ΙΚΕΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
1. Το από 24/09/2014 καταστατικό ίδρυσης του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με διακριτικό τίτλο «Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει με την από 28/08/2017 τροποποίηση του.
2. Τον Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»
3. Την με αριθμ. Α3α/οικ.876/16.05.2000 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν.2716/1999».
4. Την με αριθμ. Y5α,β/Γ.Π.οικ.39321/16.04.2010 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».
5. Την με αρίθμ. Γ.Π./ οικ.107931 /22.11.2013 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»».
6. Την με αρίθμ. 37675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
7. Την με αρίθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.40569/04.06.2019 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας και Οικονομίας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β’ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν.2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β’ 1426) και Γ3β/Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β’ 1157) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
8. Την με αρίθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.40569/04.06.2019 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας και Οικονομίας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3α/οικ.876/16.05.2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ Β΄ 661/23.5.2000)».
9. Την με Αριθμ. Γ3β/Γ.ΙΙ.15911 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β΄ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β΄ 1426) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας».
10. Την υπ’ αρ. πρωτ 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Υπουργική
11. Την από 29/10/2017 συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις από 23/04/2018 & 04/05/2018 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ.
12. Την με Α.Π.: 3515/30.07.2019 όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1531/20.03.2020 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 9iv.24Α.2 Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης».
13. Την από 08/05/2020 Αίτηση του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ για χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή».
14. Τη με αριθμ. 4608/17.09.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5062190 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
15. Την από 11-01-2021 Απόφαση ΔΣ του Σωματείου με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος Νο 2 για την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη του έργου «Εξοπλισμός κτιρίου Οικοτροφείου στο Θρυλόριο Ροδόπης»

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρούσα Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στο Θρυλόριο Ροδόπης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο2_Εξοπλισμός_20210112