Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» είναι ανάδοχος για την δημιουργία μιας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου να υποστηριχθούν ασθενείς με συμπτώματα ψυχωτικών διαταραχών, στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Ομάδα πληθυσμού – στόχου

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση παρέχει υποστήριξη σε άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία βιώνουν τα πρώτα ψυχωτικά συμπτώματα.

Στόχοι & μέσα επίτευξης των στόχων

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση συνιστά μία πλήρη, πολυδιάστατη, πολυεπίπεδη, εξωστρεφή και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξη τους και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των νέων ασθενών και την ένταξη και επάνοδό τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.