Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ‘’ΙΚΕΛΟΣ’’ για τις ανάγκες λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφείο “Αττική ΙΙΙ” το οποίο λειτουργεί με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργασίας:

• 1 Νοσηλευτής/-τρια (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) πλήρους απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να καταθέσουν:

• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
• Συνοπτική δήλωση ενδιαφέροντος
• Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω e-mail το οποίο θα έχει ως τίτλο «Για τη Θέση Νοσηλευτή/-τριας στο Οικοτροφείο “Αττική ΙΙΙ”» το αργότερο έως τις 25 Οκτωβρίου 2019. Το e-mail στο οποίο θα πρέπει να σταλούν είναι το: hr@somateio-ikelos.gr.