Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών
Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» αναζητεί κτίριο προς ενοικίαση στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά, από 160 τ.μ. έως 250 τ.μ. περίπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για
τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της νέας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης
στην Ψύχωση.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΠΨ